Een reis vol leren en groeien

Uma Gnanasambandam
Full-stack Developer

Ik ben Uma, software engineer bij Active Collective. Onlangs heb ik mijn eerste jaar bij Active Collective afgerond. Het afgelopen jaar ben ik een spannende reis begonnen vol uitdagingen, kansen en persoonlijke groei. Met dit artikel wil ik mijn inzichten en reflecties delen en de belangrijkste lessen die ik heb geleerd en mijlpalen die ik heb bereikt tijdens mijn tijd als Software Engineer uitlichten.

Onderdompelen in de technologiestack

Als Software Engineer was een van de eerste uitdagingen om bekend te raken met de technologiestack van het bedrijf. Als teamlid bij Active Collective ben ik enthousiast om deel uit te maken van een organisatie die zich bezighoudt met een breed scala aan projecten, elk met een breed scala aan geavanceerde technologieën. Onze projecten bestrijken diverse technologieën zoals Python, PHP en frameworks zoals Laravel, WordPress en Vue.js, onder andere. Het is een spannende reis waarbij we unieke uitdagingen aangaan en innovatieve oplossingen leveren aan onze klanten. Werken in zo’n dynamische en veelzijdige omgeving houdt ons gemotiveerd en voortdurend lerend. Ik ben trots om deel uit te maken van dit team, bij te dragen aan het succes van onze projecten en een zinvolle impact te maken in de tech-industrie.

Klantgerichte projecten

Gedurende het jaar had ik de kans om aan verschillende klantprojecten te werken:

Holiday Rentals Curacao website op mobiel mockupsHolidayRentals: dit project heeft mijn kennis van WordPress aanzienlijk verrijkt. Het is een website ontworpen voor het boeken van vakantieaccommodaties. Aan dit project werken gaf me de kans om diep in WordPress-ontwikkeling te duiken, waardoor ik mijn vaardigheden en expertise op dit gebied kon vergroten.

Screenshots pictureProject Picture: dit is een bijzonder complex project dat we hebben ontwikkeld met Vue.js, PHP en Python pipelines. Aan dit project werken was ongelooflijk bevredigend omdat het het gezondheidszorgsysteem dient, waardoor een positieve impact op het welzijn van mensen wordt gemaakt. Elke stap van het ontwikkelingsproces werd zorgvuldig overwogen door gedetailleerde teamvergaderingen, waarbij ervoor werd gezorgd dat elke beslissing goed aansloot bij de doelen van het project. De gezamenlijke inspanning en toewijding om een zinvolle oplossing te creëren, maakten deze ervaring echt bevredigend.

Suresy: Dit opmerkelijke project is ontwikkeld met zowel WordPress als Vue.js. Deze kans stelde me in staat om me onder te dompelen in het Scrum-framework en waardevolle ervaring op te doen met de Scrum-manier van werken. Samenwerken aan dit project in een Scrum-omgeving was een verhelderende reis, die mijn begrip van agile methodologieën en effectieve teamcollaboratie verbeterde.

Continu leren

De softwareontwikkelingsindustrie is altijd in beweging, vooral op het gebied van Software. Ik besefte al snel dat continu leren essentieel is om relevant en concurrerend te blijven. Het regelmatig bijwonen van webinars, online cursussen en brancheconferenties stelde me in staat om up-to-date te blijven met de nieuwste technologieën, trends en best practices.

Samenwerkend team

Deel uitmaken van een samenwerkend team is cruciaal geweest voor mijn groei. Regelmatige vergaderingen, code reviews en pair programming sessies stelden me in staat om van mijn collega’s te leren en mijn kennis te delen. Ik ontdekte dat open communicatie en een bereidheid om anderen te helpen niet alleen onze productiviteit verhoogde, maar ook een positieve werkomgeving bevorderde.

Zie ook ons artikel: waarom teambuilding belangrijk is voor elke organisatie!

Omgaan met uitdagingen

Zoals elke baan kende ook Software ontwikkeling zijn uitdagingen. Of het nu ging om technische problemen, coderingscomplexiteiten of andere ontwikkelingsgerelateerde problemen, mijn collega’s waren altijd bereid om te helpen, waardevolle inzichten en oplossingen te bieden. Deze teamaanpak heeft niet alleen mijn productiviteit verhoogd, maar ook een positieve en motiverende werkomgeving bevorderd. Het zoeken van begeleiding bij senior ontwikkelaars en het behouden van een positieve mindset hielp me effectiever om te gaan met moeilijke situaties.

Gebruikerservaring (UX) en Toegankelijkheid

Software ontwikkeling gaat niet alleen over het schrijven van code; het gaat om het creëren van naadloze en toegankelijke gebruikerservaringen. Leren over UX-principes en het integreren van toegankelijkheidsfuncties in mijn projecten werd een essentieel onderdeel van mijn werk. Ik begrijp nu het belang van ontwerpen met de eindgebruikers in gedachten, zodat iedereen kan interageren met de applicaties die we ontwikkelen.

Vieren van successen

Als ik terugkijk op mijn eerste jaar, ben ik trots op de prestaties en mijlpalen die ik heb bereikt. Het met succes opleveren van hoogwaardige projecten, het ontvangen van positieve feedback van klanten en teamleden, en het bijdragen aan het succes van het bedrijf zijn enorm belonend geweest.

Conclusie

Mijn eerste jaar als Software engineer bij Active Collective is een verrijkende en transformerende ervaring geweest. Van het beheersen van technische vaardigheden tot het bevorderen van effectieve communicatie en samenwerking, ik ben zowel persoonlijk als professioneel gegroeid. Ik kijk uit naar de komende jaren, waarin ik kan blijven bijdragen aan het succes van het bedrijf en de opwindende wereld van software ontwikkeling.

Aan beginnende software ontwikkelaars geef ik dit advies: omarm leren, blijf nieuwsgierig, zoek mentorschap en wees nooit bang om nieuwe uitdagingen aan te gaan. De reis is continu en elke stap is een kans voor groei en innovatie. Op naar een spannende toekomst in de wereld van softwareontwikkeling!

Wil je een keer sparren over een leuk project of nieuwe technologie, laat het me gerust weten en neem contact op.

Zie hieronder het oorspronkelijke artikel in het Engels:

A Journey of Learning and Growth

I am Uma, a Software Engineer at Active Collective. Recently I have completed my first year at Active Collective. Over the past year, I have embarked on an exciting journey filled with challenges, opportunities, and personal growth. This document aims to share my insights and reflections, highlighting the key lessons I’ve learned and the milestones achieved during my time as a Software Engineer.

Embracing the Tech Stack

As a Software Engineer, one of the initial challenges was familiarising myself with the company’s tech stack.  As a team member at Active Collective, I am thrilled to be part of an organisation that embarks on a diverse range of projects, each involving a wide array of cutting-edge tech stacks. Our projects span various technologies, such as Python, PHP and frameworks like Laravel, WordPress and Vue.js, among others. It’s truly an exciting journey as we tackle unique challenges and deliver innovative solutions to our clients. Being involved in such a dynamic and versatile environment keeps us motivated and continuously learning. I’m proud to be a part of this team, contributing to the success of our projects and making a meaningful impact in the tech industry.

Client-Focused Projects

Throughout the year, I had the opportunity to work on various client projects like,
 HolidayRentals has been a valuable project that significantly enriched my knowledge in WordPress. It is a website designed for booking holiday accommodations. Working on this project has given me the opportunity to dive deep into WordPress development, enabling me to enhance my skills and expertise in this domain.
 Picture is an exceptionally intricate project that we developed using Vue.js and PHP. Working on this project has been incredibly fulfilling as it serves the Health case system, making a positive impact on people’s well-being. Every step of the development process was carefully considered through detailed team meetings, ensuring that each decision was well-suited and aligned with the project’s goals. The collaborative effort and dedication to creating a meaningful solution have made this experience truly soul-satisfying.
 Suresy is a remarkable project that has been developed using both WordPress and Vue.js. This opportunity has allowed me to immerse myself in the Scrum framework, gaining valuable experience in the Scrum way of working. Collaborating on this project in a Scrum environment has been an enlightening journey, enhancing my understanding of agile methodologies and effective team collaboration.

Continuous Learning

The software development industry is ever-evolving, especially in the Software realm. I quickly realised that continuous learning is essential to stay relevant and competitive. Regularly attending webinars, online courses, and industry conferences allowed me to stay up-to-date with the latest technologies, trends, and best practices.

Collaborative Team Environment

Being part of a collaborative team has been instrumental in my growth. Regular meetings, code reviews, and pair programming sessions allowed me to learn from my peers and share my knowledge. I found that open communication and a willingness to assist others not only enhanced our productivity but also fostered a positive work environment.

Dealing with Challenges

Like any job, Software development came with its fair share of challenges. Whether it’s technical issues, coding complexities, or any other development-related problem, my colleagues have always been eager to assist, offering valuable insights and solutions. This teamwork has not only boosted my productivity but also fostered a positive and motivating work environment. Seeking guidance from senior developers and maintaining a positive mindset helped me tackle difficult situations more effectively.

User Experience (UX) and Accessibility

Software development isn’t just about writing code; it’s about creating seamless and accessible user experiences. Learning about UX principles and incorporating accessibility features into my projects became a vital aspect of my work. I now understand the importance of designing with the end-users in mind, ensuring that everyone can interact with the applications we develop.

Celebrating Achievements

As I look back on my first year, I take pride in the achievements and milestones I’ve reached. Successfully delivering high-quality projects, receiving positive feedback from clients and team members, and contributing to the company’s success have been immensely rewarding.

Conclusion

My first year as a Software Engineer at Active Collective has been an enriching and transformative experience. From mastering technical skills to fostering effective communication and collaboration, I have grown both personally and professionally. I look forward to the years ahead, where I can continue to contribute to the success of the company and the exciting world of Software development.

To aspiring Software Engineers, I offer this advice: embrace learning, stay curious, seek mentorship, and never be afraid to take on new challenges. The journey is continuous, and every step is an opportunity for growth and innovation. Here’s to an exciting future in the world of Software development!

Meer nieuws

Alle artikelen

Mogen wij jouw digitale product ontwikkelen?

Probeer je levens van mensen makkelijker of efficiënter te maken, maar loop je vast op de ontwikkeling van een digitaal product? Bij Active Collective ontwikkelen we software voor verschillende sectoren. Wel hebben we specialistische ervaring binnen het Life Sciences & Health Care domein. Welke behoefte je ook hebt; Wij denken met je mee en komen samen tot de perfecte digitale oplossing voor jouw menselijke vraagstuk.

Guido

Neem contact op

Heb je vragen over een digitaal product? We helpen je graag verder. Neem contact met op met Guido voor meer informatie.

Active Collective B.V.
Noorderweg 42-44
1948 PK Beverwijk

0251-29 33 70
[email protected]